Поиск
  • Ba-Rhey Spa

รับประทานอาหารต้านโรคภัยแบบไทยแท้ตามธาตุเจ้าเรือน


ธาตุเจ้าเรือน คืออะไร


ธาตุเจ้าเรือน หมายถึง สารประกอบที่มีอยู่ในตัวตนของบุคคล เป็นภาวะธรรมชาติที่ผู้นั้นเกิดมาช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของ วัน เดือน ปี ฤดูและเวลา มีองค์ปรกอบของชีวิตคือขันธ์ 5 อัน ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ เปรียบได้กับกายวิภาคศาสตร์ของตำราทางตะวันตก


ความรู้หลักของการแพทย์แผนไทยตั้งอยู่บนพื้นฐานทฤษฎีธาตุ (Humour) ในระบบการแพทย์แบบทฤษฎีธาตุนั้นแตกต่างไปจากธาตุ (Element) ในทฤษฎีวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่หมายถึง สารบริสุทธิ์ เป็นสารที่ประกอบขึ้นจากอะตอมชนิดเดียวกันโดยไม่มีสารอื่นใดประกอบหรือเจือปน


บรรดาธาตุทั้ง 4 ธาตุดินกับธาตุน้ำ จัดว่าเป็นธาตุที่เกิดขึ้นก่อนและเป็นเจ้าเรือน โดยมีธาตุลมและธาตุไฟมาอาศัย ธาตุดินและธาตุน้ำต้องมีความครบถ้วนบริบูรณ์อยู่ก่อนสุขภาพอนามัยจึงจะปกติดี


“มีอาการครบสามสิบสอง” ซึ่งหมายถึงธาตุดิน 20 ประการ รวมกับธาตุน้ำ 12 ประการ รวมกันเข้าเป็น 32 ประการ ธาตุมีอยู่ 4 ธาตุ คือ


1. ธาตุไฟ (เตโชธาตุ) หมายถึง พลังงานที่ให้ความอบอุ่น ความร้อน และเผาไหม้ ได้แก่ ธาตุไฟ 4 ประการ คือ ไฟสำหรับอุ่นกาย ไฟสำหรับการระส่ำระสาย และไฟสำหรับย่อยอาหาร


2. ธาตุลม (วาโยธาตุ) หมายถึง พลังขับดันภายในระบบร่างกายที่มีการเคลื่อนไหวหมุนเวียนเป็นลม 6 ประการ ได้แก่ ลมสำหรับพัดตั้งแต่ปลายเท้าตลอดศีรษะ ลมสำหรับที่พัดตั้งแต่ศีรษะตลอดปลายเท้า ลมสำหรับพัดอยู่ในท้องแต่นอกลำไส้ ลมสำหรับพัดในลำไส้และในกระเพาะ ลมสำหรับพัดทั่วร่างกาย และลมสำหรับหายใจเข้าออก


3. ธาตุน้ำ (อาโปธาตุ) หมายถึง องค์ประกอบส่วนที่เป็นของเหลว มีคุณสมบัติที่ซึมซาบทำให้อ่อนตัว เป็นตัวกลางที่ทำให้สิ่งต่างๆ ไหลเวียนไป การแพทย์ไทยจำแนกไว้เป็นธาตุน้ำ 12 ประการ ได้แก่ น้าดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ มันข้น มันเหลว น้ำตา น้ำ น้ำมูก ไขข้อและน้ำปัสสาวะ


4. ธาตุดิน (ปัถวีธาตุ) หมายถึง องค์ประกอบในส่วนที่เป็นโครงสร้าง มีคุณสมบัติไปทางแข็งอยู่กับที่ นิ่ง คงตัว เป็นองค์ประกอบที่ทำให้ทั้งระบบคงรูปร่างอยู่ได้ ในระบบการแพทย์ไทยจำแนกอวัยวะที่ประกอบกันเป็นร่างกายไว้เป็นธาตุดิน 20 ประการ ได้แก่ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เส้นและเอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ม้าม หัวใจ ตับ ผังผืด ไต ปอด ลำไส้ใหญ่ ลำไส้เล็ก อาหารใหม่ อาหารเก่า และมันในสมอง


ธาตุเจ้าเรือนถ้าจะนับอย่างหยาบๆจะนับตามเดือนเกิด ดังนี้


- ผู้ที่เกิดเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม จะมีธาตุไฟเป็นเจ้าเรือน อาหารที่เหมาะกับคนธาตุไฟคือ รสขม เย็น จืด เช่น ผักอีหิ้น ผักแว่น ยอ ยอดฟักข้าว ผักกูด ยอดหวาย หัวผักกาด กระเจี๊ยบ แตงกวา


- ผู้ที่เกิดเดือน เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน จะมีธาตุลมเป็นเจ้าเรือน อาหารที่เหมาะกับคนธาตุลมคือ รสเผ็ดร้อน เช่น ขิง กระชาย กะเพรา พริก โหระพา ข่า กระเทียม กระเจียว กระทือ ผักแพว

- ผู้ที่เกิดเดือน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน จะมีธาตุน้ำเป็นเจ้าเรือน อาหารที่เหมาะกับคนธาตุน้ำคือ รสเปรี้ยว เช่น มะกรูด มะนาว ส้มโอ สับปะรด มะม่วง มะขาม ชะมวง ผักแต้ว ผักเฮือด


- ผู้ที่เกิดเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม จะมีธาตุดินเป็นเจ้าเรือน อาหารที่เหมาะกับคนธาตุดินคือ รสฝาด หวาน มัน เค็ม เช่น ยำถั่วพู ยำผักกระเฉด แกงเลียงหัวปลีไก่ แกงส้มผักกระเฉด ของหวาน เช่น เฝือก มัน กล้วย


การดูแลสุขภาพแบบไทยไม่เคยตกยุค การนำเอาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษมาใช้ในการดูแลสุขภาพก็จะช่วยให้ร่ายกายสมบูรณ็แข็งแรงห่างไกลโรคได้ค่ะ


ดร. สิปปสินี บาเรย์


Просмотров: 1Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все

© 2020 by Ba-Rhey Wellness Spa.